در جلد اول رياضي ۲ (ويرايش دوم و سوم) در قسمت اول از هر فصل كليه مباحث به صورت كامل ارائه شده است. اما برخي از آنها به ندرت در كنكورها مورد سوال قرار گرفته اند و لذا مبتوانيد از آنها عبور نماييد كه آنها را تحت عنوان مطالب حذفي يا مطالعه آزاد در سايت معرفي مي كنيم. ( مطالبي كه در كنكور به ندرت مورد سوال بوده اند و  غالبا در كلاس تدريس نمي شوند) بسياري از مطالبي كه تحت عنوان مطالعه آزاد(حذفي) در ادامه معرفي ميشوند در اكثر كتابهاي مرجع دانشگاهي فاقد مطلب مجزاي درسي بوده و در برخي موارد تمرين اين كتابها هستند. با وجود اينكه اكثر اين مطالب از نظر وزارت علوم جز سرفصل رياضي ۲ محسوب ميشوند در بسياري دانشگاهها(حتي دانشگاههاي معتبر!!!) تدريس نمي شوند. ضمنا هيچ اطلاعيه اي از طرف سازمان سنجش يا وزارت علوم مبني بر اينكه مطالب ذكر شده در ادامه از مباحث رياضي 2 حذف شده اند، صادر نشده است.  اما به دليل آنكه(اين مطالب كه حجم آنها حدود ۵ درصد مطالب رياضي ۲ است)  به ندرت مورد سوال بوده اند(براي داشتن فرصت كافي براي مرور ساير مطالب) بهتر است از آنها عبور نماييد. 

بديهي  است اگر مبحثي را حذف كنيد(مباحثي كه به ندرت در كنكور مورد سوال بوده اند) در ساير قسمتهاي كتاب نيز بايد از تستهايي كه با آن مباحث مرتبط هستند، حذف گردند.

 براي دريافت اين اطلاعات به صورت PDF و امكان پرينت گرفتن از آنها به انتهاي متن مراجعه و فايل را دانلود نماييد


 فصل ۱

در اين فصل كليه موارد لازم از مباحث جبرخطي و هندسه تحليلي با جزئيات آورده شده است. حجم مطالب و نكات مطرح شده بسيار زياد است و ياد گرفتن همه جزئيات لازم نيست. آنچه در فصلهاي بعدي مورد نياز است، اطلاعات كلي در مورد بردارها، ضرب داخلي و خارجي و خواص آنها، طرز نوشتن معادله خط و صفحه است. به طور مستقل هم  مباحث حل دستگاهها(خصوصاً  تعداد جوابهاي دستگاه ) و محاسبه مقدار و بردار ويژه  در بسياري از كنكورها مورد سوال بوده اند.

توصيه مي شود به اين فصل به عنوان مرجع نگاه كنيد. به تدريج در طي مطالعه ساير فصول متوجه مي شويد كدام نكات اهميت بيشتري دارند.

توصيه ميشود خلاصه نكات مهم اين فصل در  صفحه ۵۹ تا ۶۲ را مطالعه نماييد.

 مباحث زير در كنكورها به ندرت مورد سوال بوده اند.

 •  بخش ۱-۷ در صفحه ۴۵(در كلاس تعريف و بررسي مستقل و وابسته بودن بردارها از اين بخش تدريس مي شود. اما به مطالب مربوط به پايه و بعد فضا اشاره نمي شود)
 • بخشهاي ۱-۱۰ و   ۱-۱۱ در صفحه هاي ۵۵ تا ۵۸   

بر خلاف فصلهاي ۲ تا ۵ كه تمام سوالات قسمت اول هر فصل بايد حل گردد براي آنكه وقت زيادي در فصل ۱ صرف نشود تعدادي از سوالات را در قسمت اول اين فصل مشخص ميكنم كه حتما بايد آنها را حل نماييد.

شماره مثالهاي مهم:  ۳ و ۵ و ۸ و  ۹ و ۱۲.

شماره تستهاي مهم:  ۲و ۵و ۷و ۹و ۱۲و ۱۳و ۱۷و ۱۹و ۲۰و ۲۱و ۲۳و ۲۶و ۲۷و ۳۰ و ۳۵و ۳۸و ۳۹و ۴۲و ۴۵و ۵۳و ۵۴و ۵۸و ۵۹و ۶۰ .


 فصل ۲

اين فصل از دو بخش رويه و خم تشكيل شده است. در قسمت اول،  اشكال رويه ها و نام آنها (در صفحه ۱۰۸ و ۱۰۹ ) و شكل كلي استوانه ها(در صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ ) براي  قسمت انتگرالها در فصل ۴ و ۵  مورد نياز است.  در قسمت خمها بايد روش محاسبه بردارهاي T و   N و   B و محاسبه طول  قوس و انحنا را ياد بگيريد. 

از موارد زير به ندرت سوال مطرح شده است:

 • رويه هاي درجه دوم غير استاندارد در صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۴
 •  دايره انحنا (بوسان) و روابط مربوط به آن و تذكر ۱۰ در  صفحه ۱۲۰
 •   مثال ۱۰ در صفحه ۱۲۱
 •  روابط فرنه و مثال و تست مربوطه در صفحه ۱۲۷ 
 •  محاسبه سرعت و شتاب در قطبي در صفحه ۱۲۸

 شماره تستها و مثالهاي مهم: كليه تستها و مثالهاي قسمت اول اين فصل (از صفحه ۱۰۵ تا  ۱۲۶ ) به جز موارد حذف شده در بالا


 فصل ۳

در اين فصل نحوه محاسبه حد توابع، مشتق نسبي، جهتي، به دست آوردن معادله صفحه مماس بر يك سطح و خط مماس بر تلاقي دو سطح، محاسبه اكسترمم نسبي و ضرايب لاگرانژ داراي اهميت است. از موارد زير به ندرت سوال مطرح شده است.

 • مبحث  نگاشت خطي در صفحه ۱۵۳ تا ۱۵۶
 • مبحث بسط تيلور توابع چند متغيره در صفحه ۱۹۹ و ۲۰۰
 • مبحث اكسترمم نسبي در توابع با بيش از دو متغيير يعني قضيه ۹ در صفحه ۲۰۱ و مثال ۲۹ در صفحه ۲۰۲ 
 • مبحث اكسترمم با دو قيد و نكته ۲۶ در صفحه ۲۰۶ و مثال ۳۲ در صفحه ۲۰۷ 
 • مبحث خط كمترين مربعات در صفحه ۲۱۵ و ۲۱۶

شماره تستها و مثالهاي مهم: كليه تستها و مثالهاي قسمت اول اين فصل (از صفحه ۱۵۱ تا ۲۱۵ ) به جز موارد حذف شده در بالا

 


فصل ۴

از اين فصل مطلب درسي خاصي را نمي توان حذف نمود. اما از فرمولهاي گشتاور ماند(گشتاور دوم) در صفحه ۳۲۶  به ندرت در كنكور سوال مطرح شده است.

شماره تستها و مثالهاي مهم: كليه تستها و مثالهاي قسمت اول اين فصل (از صفحه ۲۸۵ تا ۳۲۸ )


فصل  ۵                                                                       

در اين فصل محاسبه انتگرال كار با استفاده از مفهوم پتانسيل(ميدان هاي كنسرواتيو)، قضيه گرين، قضيه ديورژانس و استوكس و آشنايي با طرز محاسبه كرل و ديورژانس و  محاسبه انتگرال روي سطح و به دست آوردن مساحت يك سطح اهميت دارند.

موارد زير  به ندرت مورد سوال بوده اند:

 • مبحث  شار برونسو از يك خم  در صفحه ۳۹۱ و ۳۹۲
 • مبحث  قضيه دوم  گرين (قضيه ۳) در صفحه ۳۹۳ و مثال ۱۸ و ۱۹  در صفحه ۳۹۴ و ۳۹۵  و  تست ۴۶ و ۴۷   در صفحه ۴۰۱(البته درجلسه آخر  كلاس درس ما پس از تدريس شار سطح و قضيه ديورژانس در قالب حل يك تست به قضيه دوم گرين كه حالت خاص  قضيه ديورژانس است و شار عبوري از خم به عنوان حالت خاص شار عبوري از سطح اشاره مي كنيم. در اين صورت دو مبحث بالا كه به ندرت  مورد سوال بوده و تستها و مثالهاي آنرا ميتوانيد حل نماييد.)
 • مبحث  سطوح پارامتري در صفحه ۴۱۳ تا ۴۱۵ 

 شماره تستها و مثالهاي مهم: كليه تستها و مثالهاي قسمت اول اين فصل (از صفحه ۳۶۹ تا ۴۳۰ ) به جز موارد حذف شده در بالا