در جلد اول رياضي 1(ويرايش دوم و سوم) در قسمت اول از هر فصل كليه مباحث به صورت كامل ارائه شده است. اما برخي از آنها به ندرت در كنكورها مورد سوال قرار گرفته اند و لذا مبتوانيد از آنها عبور نماييد كه آنها را تحت عنوان مطالب حذفي يا مطالعه آزاد در سايت معرفي مي كنيم. ( مطالبي كه در كنكور به ندرت مورد سوال بوده اند غالبا در كلاس تدريس نمي شوند) بسياري از مطالبي كه تحت عنوان مطالعه آزاد(حذفي) در ادامه معرفي ميشوند در اكثر كتابهاي مرجع دانشگاهي فاقد مطلب مجزاي درسي بوده و در برخي موارد تمرين اين كتابها هستند. با وجود اينكه اكثر اين مطالب از نظر وزارت علوم جز سرفصل رياضي 1محسوب ميشوند در بسياري دانشگاهها(حتي دانشگاههاي معتبر!!!) تدريس نمي شوند.ضمنا هيچ اطلاعيه اي از طرف سازمان سنجش يا وزارت علوم مبني بر اينكه مطالب ذكر شده در ادامه از مباحث رياضي ۱حذف شده اند، صادر نشده است.  اما به دليل آنكه(اين مطالب كه حجم آنها كمتر از ۵ درصد مطالب رياضي ۱ است)  به ندرت مورد سوال بوده اند(براي داشتن فرصت كافي براي مرور ساير مطالب) بهتر است از آنها عبور نماييد

بديهي  است اگر مبحثي را حذف كنيد(مباحثي كه به ندرت در كنكور مورد سوال بوده اند) در ساير قسمتهاي كتاب نيز بايد از تستهايي كه با آن مباحث مرتبط هستند، حذف گردند.

براي دريافت اين اطلاعات به صورت PDF و امكان پرينت گرفتن از آنها اينجا را كليك نماييد.


فصل 1

بهتر است اين فصل را به عنوان مرجع در نظر بگيريد. در ساير فصلها كمتر به جزييات اين فصل نياز مي شود. هر چند در كنكور برخي رشته ها مستقيما از اين فصل سوالاتي مطرح شده است اما دانستن كلياتي در مورد دامنه و برد و توابع و ويژگي آنها براي حل سوالات كافي هستند و بنابراين نيازي به حفظ كردن اتحادهاي موجود در اين فصل نمي باشد. اما مواردي كه در خلاصه نكات مهم اين فصل در صفحه 43 و 44 مطرح شده اند را به خاطر بسپاريد

 بر خلاف فصلهاي 2 تا 7 كه تمام مثالها و تستهاي  قسمت اول هر فصل بايد حل گردد براي آنكه وقت زيادي در فصل 1 صرف نشود تعدادي از سوالات را در قسمت اول اين فصل مشخص ميكنم كه حتما بايد آنها را حل نماييد.

شماره مثالهاي مهم: 4 و 6 و 8  و  10 و 11 و 12 و 13 و 14 .

شماره تستهاي مهم : 1 و 3 و 5 و 6  و 8 و 10 و 12 و 13 و 16 و 17 و 18 و 21 و 24 و 29.


 فصل 2

مبحث درسي خاصي را نمي توان از اين فصل حذف كرد. اما از مبحث مجانب در كنكورها كمتر سوال آمده است.

 شماره تستها و مثالهاي مهم: كليه تستها و مثالهاي قسمت اول اين فصل (از صفحه 61 تا 90)


فصل 3

در اين فصل مي توانيد از موارد زير صرفنظر كنيد.

  • تذكر 17 در صفحه 136 و 137
  • تعبير فيزيكي و اقتصادي مشتق در صفحه 138

  شماره تستها و مثالهاي مهم: كليه تستها و مثالهاي قسمت اول اين فصل (از صفحه 125 تا 184) به جز موارد حذف شده در بالا


فصل 4

اين فصل در كتاب رياضي 1 مهمترين فصل است و تنوع سوالات زيادي دارد. از موارد زير به ندرت در كنكور سوال آمده است.

  •  آزمون ديريكله در صفحه 289
  • مثال 33 در صفحه 290
  • تابع بتا در صفحه 301 و 302 اما رابطه (4-15) در صفحه 302 را به خاطر بسپاريد.

 شماره تستها و مثالهاي مهم: كليه تستها و مثالهاي قسمت اول اين فصل (از صفحه 245 تا 324) به جز موارد حذف شده در بالا


 فصل 5

مبحث محاسبه مساحت و طول قوس نمودارهاي قطبي در اين فصل اهميت زيادي دارد. در اين فصل نمودارهاي قطبي در صفحه 418 و 419 را به خاطر بسپاريد. از موارد زير به ندرت در كنكورها سوالي مطرح شده است.

  • حالات خاص نمودارهاي قطبي در صفحه 415
  • مبحث تقارن و دوران در صفحه 416

 شماره تستها و مثالهاي مهم: كليه تستها و مثالهاي قسمت اول اين فصل (از صفحه 413 تا 432) به جز موارد حذف شده در بالا


فصل 6

 مطلب خاصي را نمي توان در اين فصل حذف نمود.

 شماره تستها و مثالهاي مهم: كليه تستها و مثالهاي قسمت اول اين فصل (از صفحه 449 تا 464)


  فصل 7

مانند فصل انتگرال تنوع سوال زيادي دارد. خصوصا از مبحث سري تواني و تيلور در كنكورها سوالات زيادي مطرح شده است.

از موارد زير در اين فصل به ندرت سوال آمده است.

  • دنباله هاي بازگشتي(مثال 5 و 6 و 7 در صفحه 491)
  • آزمون تراكم كوشي و رابه در صفحه 512
  • آزمون آبل در صفحه 513

  شماره تستها و مثالهاي مهم: كليه تستها و مثالهاي قسمت اول اين فصل (از صفحه487 تا 538) به جز موارد حذف شده در بالا