تکالیف دوره فشرده ریاضی عمومی-زمستان ۹۶

برای اینکه در فرصت کم باقیمانده٬ سوالات بهینه از جلد اول هر یک از کتابهای ریاضی ۱و۲ را همزمان با کلاس حل کنید٬ پس از برگزاری هر جلسه از کلاس تکالیف مربوطه در این قسمت مشخص می شوند.


 توجه کنید که:
     ۱.  تستهای تعیین شده حداقل تستهایی است که به عنوان تکلیف بابد هر جلسه حل شوند  بنابراین نسبت به حل همه آنها اقدام نمایید.
    ۲. در صورتی که وقت بیشتری دارید می توانید هر تعداد از تستهای مربوط به مباحث تدریس شده در هر جلسه از قسمت اول هر فصل را علاوه بر سوالات مشخص شده حل نمایید. اما در مورد فصل تابع نیازی به حل تست بیشتر ندارید.

سوالات تعیین شده تا جلسه ۷ کلاس که مربوط به ریاضی ۱ باشند از جلد اول کتاب ریاضی ۱  خواهند بود.

 

                            

 جلسه اول(۵ شنبه ۲۶ بهمن ساعت ۱۷ الی ۲۱)


 مطالب تدریس شده : صفحه ۱۳ تا ۳۵ + صفحه ۶۱ تا ۹۰ + صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۵

تکالیف (حداقلی ) برای جلسه اول:

فصل ۱(صفحه ۱۳ تا ۳۵):

    تست ۳ ٬ تست ۵ ٬ مثال۶ ٬ مثال ۱۰ ٬ تست ۱۳ ٬ مثال ۱۳ ٬ تست ۱۹ ٬ تست ۲۰.

فصل ۲(صفحه ۶۱ تا ۸۹): 

    تستهای  ۱  و ۳  و ۴ ٬  مثال ۳(الف٬ ب٬ ج) ٬ تست ۸ ٬ مثال ۷ ٬ تست  ۱۳ ٬ مثالهای ۹ و ۱۰ ٬ تست ۱۶ ٬  تستهای  ۲۲  و ۲۳ ٬ تستهای ۳۰  و ۳۲ ٬  تستهای ۳۹ و ۴۱ و ۴۴ ٬  تست   ۵۳ ٬  تست ۵۵ ٬  تست  ۵۷ ٬ تست  ۶۰ .

فصل ۳(صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۵) :

    مثال ۱ ٬ تست ۱ ٬ تست ۴  ٬ تستهای  ۸ و  ۱۴و  ۱۵ ٬ تستهای ۱۶ و ۱۹.  


جلسه دوم (جمعه ۲۷ بهمن ساعت ۱۷ الی ۲۱)


 مطالب تدریس شده : صفحه  ۱۳۵ تا  ۱۷۹+ صفحه ۲۴۵ تا ۲۵۵

تکالیف (حداقلی ) برای جلسه دوم:

فصل  ۳ (صفحه ۱۳۵ تا ۱۷۹): 

    تستهای ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ ٬ تستهای ۳۱ و ۳۳ ٬ تستهای ۳۷ و ۳۹ و ۴۴ و ۴۵ ٬تست ۴۹ ٬ تست ۶۴ ٬  تستهای ۶۸ و ۷۰ ٬ مثال ۳۲ و ۳۳ ٬ تستهای ۷۳ و ۷۶ و ۷۷ ٬ مثال ۳۶ ٬ تست ۸۱ .

فصل ۴(صفحه ۲۴۵ تا ۲۵۵)

   مثال ۱ ٬ تستهای ۲ و ۴ ٬ مثال ۲ ٬ تستهای ۷ و ۸ ٬ مثال ۸ 


جلسه سوم (سه شنبه ۱ اسفند ۸ الی ۱۲:۳۰ )

 مطالب تدریس شده : صفحه  ۲۵۶  تا ۲۸۶ 

تکالیف (حداقلی ) برای جلسه سوم :

 فصل ۴(صفحه ۲۵۶ تا ۲۸۴) 

   مثال ۹(ب)٬  تست ۱۳ ٬ مثال ۱۱ ٬ تستهای  ۱۴ و ۱۷ و ۱۸ ٬ تست ۲۱ ٬ مثال ۱۵ و ۱۷ ٬ تستهای ۲۶ و ۲۷ و ۳۰ و ۳۲  و ۳۳ و ۳۴ ٬  مثال  ۱۹ ٬  تستهای ۴۰ و ۴۲ و ۴۴  و ۴۵ و ۴۶ ٬ تستهای ۵۳ و ۵۵ و ۵۶ و ۵۸ و  ۶۰ و ۶۲ ٬ مثال ۲۶ و ۲۸ ٬ تست ۶۴ .


 جلسه چهارم (پنج شنبه ۳ اسفند ساعت ۱۷ الی ۲۱) 

 مطالب تدریس شده : صفحه  ۲۸۵ تا ۳۲۰

 تکالیف (حداقلی ) برای جلسه چهارم :

 فصل ۴(صفحه ۲۸۵ تا ۳۲۰) 

    مثال ۳۲ ٬ مثال ۳۷ ٬ تستهای ۶۵ و ۶۷ و ۶۸ و ۷۱ و ۷۲ ٬ تستهای  ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ ٬ تستهای ۸۷ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۴ ٬   مثال ۴۶ ٬ تستهای ۹۵ و ۹۶ ٬ تستهای ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ ٬ مثال ۵۱ و ۵۲ ٬ تستهای ۱۰۷ و ۱۰۸ ٬ تستهای ۱۰۹ و ۱۱۰ ٬ مثال ۵۷ و ۵۸ ٬ تست ۱۱۳.


 جلسه پنجم (جمعه ۴  اسفند  ساعت ۱۷ الی ۲۱)  

 مطالب تدریس شده : صفحه ۳۲۱ تا ۳۲۴ + صفحه ۴۱۳ تا ۴۳۲+صفحه ۴۴۹ تا ۴۶۴ 

تکالیف (حداقلی ) برای جلسه پنجم : 

فصل ۴(صفحه ۳۲۱ تا ۳۲۴)

  تستهای ۱۱۶ و ۱۱۹ و ۱۲۰. 

فصل ۵ (صفحه ۴۱۳ تا ۴۳۲)

مثال ۲ ٬ تست ۱ ٬ تستهای ۵ و ۶ و ۸ ٬ مثال ۶ و ۷ ٬ تستهای ۱۲ و ۱۵ ٬ تست ۱۷ ٬ مثال  ۱۰ ٬ تست ۱۹. 

فصل ۶(صفحه ۴۴۹ تا ۴۶۴)

   تستهای ۱ و ۳  و ۵  ٬  مثال ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ٬  تستهای  ۷ و ۹  و ۱۱ و ۱۲ و  ۱۳ و ۱۴ ٬  تست ۱۸ ٬ مثال ۱۰ ٬  تستهای  ۲۰ و ۲۱ و ۲۴ و ۲۵ .


 جلسه ششم (پنج شنبه ۱۰  اسفند  ساعت ۱۷ الی ۲۱) 

 مطالب تدریس شده : صفحه ۴۸۷ تا  ۵۲۷ 

تکالیف (حداقلی ) برای جلسه ششم : 

فصل ۷ (صفحه ۴۸۷ تا ۵۲۷) 

مثال ۲ ٬ مثال ۳(الف و د)٬  تستهای  ۳ و ۵  و ۷ و ۹ و ۱۰ و ۱۳ ٬  تستهای ۲۲ و ۲۳  و ۲۶ و ۲۷ ٬ تستهای  ۳۱ و ۳۲  و ۳۳ ٬  مثال ۱۴ ٬ تستهای ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و  ۴۰ و  ۴۳ ٬ تست ۴۸ ٬ تستهای ۵۲ و ۵۴ و ۵۶ ٬ تستهای ۵۸ و ۶۰ ٬ تستهای ۶۲ و ۶۳.


 جلسه هفتم (جمعه ۱۱ اسفند  ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۱)

 مطالب تدریس شده : صفحه  ۵۲۸ تا ۵۳۸+از کتاب ریاضی ۲( صفحه ۱۳ تا ۴۵ + صفحه ۵۰ تا ۵۵ + صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۵)

تکالیف (حداقلی ) برای جلسه هفتم :

فصل ۷ (صفحه ۵۲۸ تا ۵۳۸)

مثال ۲۶ و ۲۷ ٬ تستهای ۶۷ و ۶۹ و ۷۱ و ۷۴ ٬ تستهای ۷۷ و ۷۸ ٬ تستهای ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و ۸۶.

 

سوالات تعیین شده از این به بعد از جلد اول کتاب ریاضی ۲ خواهند بود.

      

فصل ۱( صفحه ۱۳ تا ۴۵ + ۵۰ تا ۵۵)

تست  ۲ ٬  مثال ۳(ساروس)٬ تست  ۸ ٬ تست  ۱۳ ٬ تست ۲۱ ٬ تست ۲۴ ٬ تست ۳۱ ٬  مثال ۸ ٬ تست ۳۵ ٬ تستهای ۴۲ و ۴۳ ٬ مثال ۱۲ ٬ تستهای ۵۱ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۹

فصل ۲(صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۵)

  مثال ۹ ٬ تستهای ۹ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ ٬ نسنهای ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ ٬ تستهای ۲۲ و ۲۳


جلسه هشتم (یکشنبه ۱۳ اسفند  ساعت ۱۶:۳۰  الی ۲۱) 

 مطالب تدریس شده : (از کتاب ریاضی ۲) صفحه ۱۰۶ تا ۱۱۰+ صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۹+ صفحه ۱۷۲ تا ۱۸۲+ صفحه ۱۹۶ تا ۱۹۸

 تکالیف (حداقلی ) برای جلسه  هشتم  : 

فصل ۲ (صفحه ۱۰۶تا ۱۱۰) 

 مثال ۳ ٬ مثال ۵ ٬  تست ۴  

 فصل ۳( صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۹) 

 مثال ۱ ٬  تستهای ۱ و ۲ ٬ مثال ۵ ٬ مثال ۶ ٬ تستهای ۷ و ۸ و ۱۰ ٬ مثال ۹ ٬ مثال ۱۲ ٬ تستهای ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۵

  فصل ۳( صفحه ۱۷۲ تا ۱۸۲+ صفحه ۱۹۶ تا ۱۹۸)

 مثال ۱۶ ٬ مثال ۱۷ ٬ تستهای ۳۱ و ۳۳ و ۳۵ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۱ ٬ مثال ۱۹ ٬ تستهای ۴۵  و  ۴۷ و ۴۹  و ۵۲ ٬ مثال ۲۶ ٬  تست ۷۷ .


 جلسه نهم (پنجشنبه  ۱۷ اسفند  ساعت ۱۷ الی ۲۱)

  مطالب تدریس شده : (از کتاب ریاضی ۲) صفحه  ۱۸۳ تا ۱۹۵+ صفحه ۲۰۲ تا ۲۱۵ + صفحه ۲۸۳ تا ۲۹۸

 تکالیف (حداقلی ) برای جلسه نهم  :

  فصل ۳( صفحه ۱۸۳ تا ۱۹۵)

    مثال ۲۳ ٬ تستهای ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۵ ٬ مثال ۲۵ ٬ تستهای ۶۶ و ۶۷ و ۷۲ و ۷۳ و ۷۴.

   فصل ۳( صفحه ۲۰۲ تا ۲۱۵)

 مثال ۳۰ ٬ تستهای ۸۱ و ۸۲ و  ۸۵ و ۸۸  ٬ مثال ۳۱ ٬ تستهای ۸۸  و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ ٬ تستهای ۹۵ و ۹۷

 فصل ۴( صفحه ۲۸۳ تا ۲۹۸)

   مثال ۴ ٬  تستهای ۳ و ۵ و ۹ و ۱۱ ٬ تستهای ۱۵ و ۱۶ و ۱۹ و ۲۱ ٬ ۲۳ 


 جلسه  دهم (جمعه ۱۸ اسفند  ساعت ۱۷ الی ۲۱)

  مطالب تدریس شده : (از کتاب ریاضی ۲) صفحه  ۲۹۹ تا ۳۲۴

 تکالیف (حداقلی ) برای جلسه دهم :

 فصل ۴( صفحه ۲۹۹ تا ۳۲۴)

    مثال ۶ ٬ تستهای ۲۵ و ۲۷ و ۲۹  و ۳۰ و ۳۴ ٬ مثال ۸ ٬   تستهای ۳۷ و ۳۹ ٬  مثال ۱۱ ٬  تستهای  ۴۱  و ۴۳ ٬ مثال ۱۲ ٬ تستهای ۴۶ و  ۴۸ و ۴۹ و ۵۰  و ۵۳ ٬ مثالهای  ۱۳  و ۱۴ ٬ تستهای  ۵۴ و ۵۵ و ۵۸  و ۵۹ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ .


جلسه  یازدهم (پنج شنبه ۲۴ اسفند  ساعت ۱۷ الی ۲۱)

  مطالب تدریس شده : (از کتاب ریاضی ۲) صفحه  ۳۲۵ تا ۳۲۸ + ۳۶۹ تا ۳۹۰

 تکالیف (حداقلی ) برای جلسه یازدهم :

  فصل ۴( صفحه ۳۲۵ تا ۳۲۸)

   مثال ۱۶ ٬ تستهای ۶۵ و ۶۷ 

 فصل ۵( صفحه  ۳۶۹ تا ۳۹۰)

    تستهای  ۱و ۲ و ۳ و ۴ ٬ مثالهای  ۴  و ۵ ٬  تستهای ۷ و ۱۰ و ۱۱ ٬ مثال ۷ ٬ تستهای ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸.   مثال های ۱۰ و ۱۱ ٬  تستهای ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و  ۲۷ و ۳۰  و ۳۱ .


 

جلسه  دوازدهم (جمعه ۲۵ اسفند  ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۱)

  مطالب تدریس شده : (از کتاب ریاضی ۲) صفحه ۳۹۳ تا ۴۱۲ + صفحه ۴۱۶ تا  ۴۳۰

 تکالیف (حداقلی ) برای جلسه دوازدهم:

  فصل ۵( صفحه ۳۹۳ تا ۴۱۲ )

   مثالهای  ۱۶  و ۱۷ ٬ تستهای  ۳۵ و ۳۶ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۱ و  ۴۵ ٬  مثالهای  ۲۰ و ۲۱ و ۲۳ ٬ تستهای  ۴۸ و ۴۹ و ۵۱  و ۵۲ و ۵۳ ٬ مثال ۲۴ ٬  تستهای ۵۵ و ۵۸ 

  فصل ۵( صفحه ۴۱۶ تا ۴۳۰ )

مثال های ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ ٬ تستهای ۶۱ و ۶۳ و ۶۴  و ۶۶ و ۶۷ و ۷۰ و  ۷۲ و ۷۴ ٬ مثال ۳۳ و ۳۴ ٬ تستهای ۷۵ و ۷۷