برای اینکه در فرصت کم باقیمانده٬ سوالات بهینه از جلد اول  کتاب معادلات دیفرانسیل را همزمان با کلاس حل کنید٬ پس از برگزاری هر جلسه از کلاس تکالیف مربوطه در این قسمت مشخص می شوند.


 توجه کنید که:
     ۱.  تستهای تعیین شده حداقل تستهایی است که به عنوان تکلیف بابد هر جلسه حل شوند  بنابراین نسبت به حل همه آنها اقدام نمایید.
    ۲. در صورتی که وقت بیشتری دارید می توانید هر تعداد از تستهای مربوط به مباحث تدریس شده در هر جلسه از قسمت اول هر فصل(از صفحه های تدریس شده)  را علاوه بر سوالات مشخص شده حل نمایید. اما در مورد فصل تابع نیازی به حل تست بیشتر ندارید.

سوالات تعیین شده از جلد اول کتاب معادلات دیفرانسیل   خواهند بود.

                                      

   جلسه اول(۴ شنبه ۸ اسفند ساعت ۱۸ الی ۲۳ )


 مطالب تدریس شده : صفحه ۱۳ تا ۱۸ + صفحه  ۳۵ تا ۴۹+ صفحه ۵۱ تا ۵۵

تکالیف (حداقلی ) برای جلسه اول:

فصل ۱(صفحه ۱۳ تا ۱۸):

    تست ۳ صفحه ۱۴ ٬ تست ۸ و ۹ ٬ تست ۱۲ صفحه ۱۸.

فصل ۲(صفحه ۳۵ تا ۵۵): 

    تستهای  ۴ و ۶ ٬  تست ۱۰ ٬ تست ۱۴ صفحه ۳۸ ٬  مثال ۴ صفحه ۴۰ ٬ تستهای ۱۷ و ۱۹ و ۲۱ و ۲۴ ٬ تست ۲۷ صفحه ۴۳ ٬ تستهای  ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ ٬  تستهای ۳۹  و ۴۱ صفحه ۴۸ ٬ تست ۴۴ ٬ تستهای ۴۶ و ۴۸ صفحه ۵۳ ٬ تستهای ۵۰ و ۵۲.


 

جلسه دوم  (یکشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۸ الی ۲۳ )

 مطالب تدریس شده : صفحه ۵۶ تا ۷۷


تکالیف (حداقلی ) برای جلسه دوم:

فصل ۲(صفحه ۵۶ تا ۷۷): 

    تستهای ۵۵ و ۵۷ صفحه ۵۷ ٬ تست ۶۱ ٬  تست ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ و ۶۷ و ۶۹  و ۷۲ ٬ مثال ۲۰ صفحه ۶۵ ٬ تست ۷۷ و ۷۸ صفحه ۶۹ ٬ تست ۷۹ و ۸۰ ٬ تست ۸۵ صفحه ۷۳ ٬ تست ۸۷ و ۸۸ صفحه ۷۶.


جلسه سوم (چهارشنبه  ۱۵ اسفند ساعت ۱۶ الی ۲۱ )

 مطالب تدریس شده : صفحه ۱۵۳ تا ۱۵۸+ صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۳


تکالیف (حداقلی ) برای جلسه سوم:

فصل ۲(صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۳):

  تستهای ۳ و ۴ و  ۵ صفحه ۱۵۵ ٬ تستهای ۸ و ۱۰ ٬  تست ۱۷ صفحه ۱۶۴ ٬ مثال ۹ صفحه ۱۶۶ ٬ تستهای ۲۰ و  ۲۲ و  ۲۵ و ۲۸  و ۳۰ و ۳۴ و ۳۶ 


جلسه چهارم (فوق العاده : شنبه  ۱۸ اسفند ساعت ۱۶ الی ۲۱ )

 مطالب تدریس شده : صفحه ۲۹۳ تا ۳۲۳


تکالیف (حداقلی ) برای جلسه چهارم :

فصل ۴ (صفحه ۲۹۳ تا ۳۲۳):

  مثال ۲ ٬ تستهای ۲ و ۶ و  ۸  و ۱۳  ٬  تست ۱۶ صفحه ۳۰۵ ٬  تستهای ۱۸ و ۲۰ و ۲۳ و ۲۵ و ۲۷ و ۲۹ ٬ مثال ۷ صفحه ۳۱۳ ٬ تستهای ۳۳ و ۳۶ ٬ تست ۴۲ صفحه ۳۲۰ ٬ تست ۴۳ و ۴۶ و ۴۷


جلسه پنجم (یکشنبه  ۱۹ اسفند ساعت ۱۶ الی ۲۱ )

 مطالب تدریس شده : صفحه ۱۷۴ تا ۱۹۵


تکالیف (حداقلی ) برای جلسه پنجم:

فصل ۳(صفحه ۱۷۴ تا ۱۹۵):

  مثال ۱۳ ٬ تستهای  ۳۹ و  ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ ٬ تستهای ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۲ ٬ مثال ۱۶ صفحه ۱۸۷ ٬ تست ۵۴ ٬ تستهای ۵۶ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۲ و ۶۳.


جلسه ششم (چهارشنبه  ۲۲  اسفند ساعت ۱۶ الی ۲۱ )

 مطالب تدریس شده : صفحه ۱۹۶ تا ۲۱۵ + صفحه ۳۶۵ تا ۳۷۵


تکالیف (حداقلی ) برای جلسه ششم:

فصل ۳(صفحه ۱۹۶ تا ۲۱۵):

  مثال ۲۱ صفحه ۲۰۰ ٬ تستهای  ۶۸ و ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۷۵ و ۷۷ و ۸۰ و ۸۲  ٬ تستهای  ۸۴ و ۸۷ و ۸۸ ٬ مثال ۲۴ صفحه ۲۱۲ ٬ تستهای ۹۱ و ۹۲ .

فصل ۴(صفحه ۳۶۵ تا ۳۷۵):

 مثال  ۴ صفحه ۳۷۱ ٬ تستهای ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۴ و ۱۶


 جلسه هفتم (یکشنبه   ۲۶  اسفند ساعت ۱۶ الی ۲۱ )

 مطالب تدریس شده : صفحه ۳۷۵ تا ۳۹۱ + صفحه ۳۹۸ تا ۴۰۵

تکالیف (حداقلی ) برای جلسه هفتم : 

 فصل ۴(صفحه ۳۷۵ تا ۳۹۱):

مثال ۶ صفحه ۳۷۵ ٬ تست ۱۹ و ۲۱ و ۲۲ ٬ تست ۲۴ ٬ تست ۲۶ و ۲۸ ٬ مثال ۱۱ صفحه ۳۸۲ ٬ تست ۳۱ و ۳۲ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۹ و ۴۱ ٬ مثال ۱۴ صفحه ۳۹۰ ٬ تست ۴۵   

فصل ۴(صفحه ۳۹۸ تا ۴۰۵):

  تست ۵۸ و ۵۹ صفحه ۴۰۱ ٬ تست ۶۲ و ۶۴ ٬ تست ۶۷ و ۶۸ صفحه ۴۰۵


 

 جلسه هشتم  (دوشنبه ۲۷ اسفند ساعت ۱۶ الی ۲۱ ) 

 مطالب تدریس شده : صفحه ۳۹۲ تا ۳۹۷  + صفحه ۴۰۶ تا ۴۱۴ + صفحه ۴۷۲ تا ۴۸۰ 

تکالیف (حداقلی ) برای جلسه هشتم :  

 فصل ۴(صفحه ۳۹۲ تا ۴۱۴): 

مثال ۱۶ ٬ تست ۴۷ و ۴۸ و ۵۱ و ۵۲ ٬ تست ۵۵ ٬ مثال ۱۹ ٬ تست ۵۶ ٬ تست ۷۱ صفحه ۴۰۹ ٬ تست ۷۲ و ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ .

فصل ۵(صفحه ۴۷۲ تا ۴۸۰ ): 

مثال ۳ ٬ تست ۵ و ۷ و ۸ ٬ مثال ۷ ٬ تست ۱۰