تکالیف فوق اجباری برای کلاس درس و تست آنلاین ریاضی عمومی(۸۸ ساعتی)

با توجه به اینکه اکثر دانشجویان کلاس درس و تست ۸۸ ساعتی ریاضی عمومی ۱ و ۲ از رشته های فنی مهندسی هستند و برخی از آنها فرصت کافی برای حل همه تکالیف اجباری (یعنی همه مثال ها و تستهای مشخص شده از قسمت اول هر فصل در انتهای هر جلسه) را ندارند، تعدادی از سوالات اجباری تحت عنوان تکالیف فوق اجباری در این قسمت مشخص می شود که حتما باید برای حل آنها اقدام بفرمایید.

بديهي است دانشجوياني که در ساير کلاسهاي من شرکت مي کنند و فرصت کافي براي حل همه تستهاي اجباري ندارند، مي توانند فقط تکاليف فوق اجباري را حل نمايند.

 توجه کنید که:

     ۱.  تستهای تعیین شده حداقل تستهای اجباری است که به عنوان تکلیف باید هر جلسه حل شوند  بنابراین نسبت به حل همه آنها اقدام نمایید.
    ۲. در صورتی که وقت بیشتری دارید می توانید سایر تستهای مربوط به مباحث تدریس شده در هر جلسه از قسمت اول(متن درس) هر فصل را علاوه بر سوالات مشخص شده حل نمایید. اما در مورد فصل تابع نیازی به حل تست بیشتر ندارید.

سوالات تعیین شده تا جلسه ۱۲ کلاس که مربوط به ریاضی ۱ باشند از جلد اول کتاب ریاضی ۱ خواهند بود.

 

                                                                   

از اواسط جلسه ۱۲ کلاس(یکشنبه ۷ دی) مباحث ریاضی ۲ شروع می شود و بنابراین تکالیف تعیین شده از ریاضی ۲ مربوط به جلد اول کتاب ریاضی ۲ خواهند بود.

 

                                                                

 

تکالیف فوق اجباری جلسه اول(سه شنبه ۲۷ آبان)

تکالیف فوق اجباری جلسه دوم(یکشنبه ۲ آذر)

تکالیف فوق اجباری جلسه سوم(سه شنبه ۴ آذر)

تکالیف فوق اجباری جلسه چهارم(یکشنبه ۹ آذر)

تکالیف فوق اجباری جلسه پنجم (سه شنبه ۱۱ آذر)

تکالیف فوق اجباری جلسه ششم (یک شنبه ۱۶ آذر)

تکالیف فوق اجباری جلسه هفتم(سه شنبه ۱۸ آذر)

 تکالیف فوق اجباری جلسه هشتم(یک شنبه ۲۳ آذر)

تکالیف فوق اجباری جلسه نهم(سه شنبه ۲۵ آذر)

تکالیف فوق اجباری جلسه دهم(یک شنبه ۳۰ آذر)

تکالیف فوق اجباری جلسه یازدهم(سه شنبه ۲ دی)

تکالیف فوق اجباری جلسه دوازدهم(يک شنبه ۷ دی)

تکالیف فوق اجباری جلسه سیزدهم(سه شنبه ۹ دی)

تکالیف فوق اجباری جلسه چهاردهم(يک شنبه ۱۴ دی)

تکالیف فوق اجباری جلسه پانزدهم(سه شنبه ۱۶ دی)

تکالیف فوق اجباری جلسه شانزدهم(یک شنبه ۲۱ دی)

تکالیف فوق اجباری جلسه هفدهم(یک شنبه ۲۸ دی)

تکالیف فوق اجباری جلسه هجدهم(سه شنبه ۳۰ دی)

تکالیف فوق اجباری جلسه نوزدهم(يکشنبه ۵ بهمن)

 تکالیف فوق اجباری جلسه بیستم(سه شنبه ۷ بهمن)

 تکالیف فوق اجباری جلسه بیست و یکم(یکشنبه ۱۲ بهمن)

 تکالیف فوق اجباری جلسه آخر(سه شنبه ۱۴ بهمن)