تکالیف فوق اجباری برای کلاس درس و تست ریاضی برای کنکور ۱۴۰۱

دوستانی که در کلاس درس و تست ۱۵+۱۰۰ ساعتی ریاضی عمومی برای کنکور ۱۴۰۱  شرکت می کنند یا از کتاب «جزوه کلاسی ریاضی عمومی» سلف استادی می کنند، اگر در فاصله بین دو جلسه، فرصت کافی برای تکالیف اجباری مشخص شده در انتهای هر جلسه(یعنی حل همه مثالها و تستهای قسمت اول هر فصل) ندارند، پس از برگزاری هر جلسه از کلاس یا مطالعه هر جلسه از جزوه کلاسی ، سوالات مشخص شده (تکالیف فوق اجباری) را حل کنند.


 توجه کنید که:
     ۱.  تستهای تعیین شده حداقل تستهایی است که به عنوان تکلیف بابد هر جلسه حل شوند  بنابراین نسبت به حل همه آنها اقدام نمایید.
    ۲. در صورتی که وقت بیشتری دارید می توانید هر تعداد از تستهای مربوط به مباحث تدریس شده در هر جلسه از قسمت اول هر فصل(از صفحه های تدریس شده)  را علاوه بر سوالات مشخص شده حل نمایید. اما در مورد فصل تابع نیازی به حل تست بیشتر ندارید.

 

سوالات تعیین شده تا جلسه ۱۲ کلاس که مربوط به ریاضی ۱ باشند از جلد اول کتاب ریاضی ۱ خواهند بود.

 

                                                                   

از اواسط جلسه ۱۲ کلاس مباحث ریاضی ۲ شروع می شود و بنابراین تکالیف تعیین شده از ریاضی ۲ مربوط به جلد اول کتاب ریاضی ۲ خواهند بود.

 

                                                                

 

تکالیف فوق اجباری جلسه ۱ (شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۲ (چهار شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۳ (شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۴ (چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰)

 تکالیف فوق اجباری جلسه ۵ (چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰)

 تکالیف فوق اجباری جلسه ۶ (شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۷ (شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۸ (چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

تکالیف فوق اجباری جلسه ۹ (چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۱۰(شنبه ۱ آبان  ۱۴۰۰)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۱۱(چهارشنبه ۵ آبان  ۱۴۰۰)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۱۲(چهارشنبه ۱۲  آبان  ۱۴۰۰)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۱۳(شنبه ۱۵  آبان  ۱۴۰۰)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۱۴(چهارشنبه ۱۹ آبان  ۱۴۰۰)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۱۵(شنبه ۲۲  آبان ۱۴۰۰)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۱۶(چهارشنبه ۲۶  آبان ۱۴۰۰)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۱۷(چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۱۸(شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۱۹(چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۲۰(شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۲۱(چهارشنه ۱۷ آذر ۱۴۰۰)

تکالیف فوق اجباری جلسه آخر(شنه ۲۱ آذر ۱۴۰۰)